Sbor dobrovolných hasičů Snovídky

aktuality

historie

fotogalerie

členové

mládež

o nás

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů Snovídky byl založen roku 1903. Zakládajících členů bylo asi 12 a těmto je třeba vzdát poctu a uznání, že se bez prostředků nebáli pustit do takové práce. Hlavním zakladatelem byl nadučitel pan Josef Kunovský za starosty obce pana Jana Růžičky. První Valná hromada se konala 26. července 1903, na kterou byl přizván delegát župy Bučovské - Ferdinand Fráňa učitel z Mouchnic, po němž byla později župa pojmenována. Ferdinand Fráňa tuto Valnou hromadu řídil. Po přijetí členů bylo přistoupeno k volbě funkcionářů. Za starostu byl zvolen bratr Jan Růžička, místostarostou bratr Josef Gregor a členy výboru Václav Hroza a Josef Kadlčík. Funkci náčelníka sboru zastával bratr Josef Kunovský. Krátce po založení přistoupili další členové - František Gregor, Petr Masařík dělník nar. 21. 11. 1892 č. p. 141, Dyttrych Raimund dělník nar. 31. 6. 1872 č. p. 59, Krátký František železničář nar. 18. 7. 1880 č. p. 81, Havránek František železničář nar. 21. 5. 1883 č. p. 2, Masařík Václav dělník nar. 21. 5. 1890 č. p. 122, Havránek Josef tesař nar. 7. 3. 1891 č. p. 48, Hroza Václav nar. 10. 10. 1887 č. p. 76, Svoboda Antonín a mnoho dalších. Do I. sv. války se pohyboval počet členů sboru od dvaceti do pětadvaceti. Značnou pomocí sboru byli i přispívající členové, kteří pomáhali sboru řešit finanční potíže, kterých bylo v prvních letech činnosti více než dost. Sbor brzy pořídil ruční stříkačku za 850 Kč. Peníze na zakoupení stříkačky sehnali od různých podniků, např. ředitelství továrny Thonetovy v Koryčanech poskytlo 400 Kč, velkostatek Koryčany 40 Kč. Od knížete Lichnštejna 300 Kč, Občanská záložna Hvězdlice poskytla 60 Kč, Brankovice 200 Kč. Kmotrou této stříkačky byla sama paní Thonetová z Koryčan. Sbor měl též druhou dvoukolovou jednoproudní stříkačku, kterou obci darovala v roce 1878 Moravsko-slezská pojišťovna ještě před založením sboru. Tuto opravil na čtyřkolovou František Pohaněl, kovář ze Snovídek. Po I. sv. válce stoupl počet členů na třicet a přispívajících bylo kolem padesáti pěti. Z těchto dob nemáme žádných písemných dokladů a naše informace jsou pouze vzpomínky pamětníků. Ve 30. letech byla činnost sboru již zaběhnuta, i když sbor měl stále málo finančních prostředků, což dokazuje i finanční půjčka 5000 Kč. Zde musíme vzpomenout obětavé práce starosty bratra Václava Hrozy ml, jednatelů bratrů Františka Krátkého a Petra Masaříka a také všech členů výboru. Ve sboru bylo v této době i dvanáct žen. V roce 1935 byla vybudována nouzová požární nádrž v Chocholce, v roce 1938 se vyměňovalo stavidlo za stavidlo železné konstrukce, ale práce byly z důvodu mobilizace dokončeny až v roce 1939. Na konci třicátých let byla činnost sboru mimo preventivní práci hasičskou i jinak značně rozšířena. Například jednatelská zpráva z roku 1935 říká, že během roku bylo 15 členských schůzí, 3 výborové schůze, byly sehrány 3 divadelní představení, pořádány 4 zábavy, 2 přednášky, 4 proslovy, 1 výlet, 1 koncert a lampionový průvod. Z toho vidíme, že hasičský sbor byl velmi činný. Na konci období byl zvolen ve sboru dokonce zábavní výbor, jehož předsedou byl tehdejší řídící učitel pan Josef Smejkal. Výbor měl 12 členů, z toho byly 4 ženy. Tento výbor zajišťoval samostatně veškerou kulturní osvětovou práci ve sboru a dá se říci, že i v obci. V době druhé světové války se činnost sboru částečně omezila, zaměřila se na provádění prevence proti požárům.

Po osvobození naší vlasti sovětskou armádou byla činnost sboru obnovena v plné šíři. V této době se nejvíce podíleli na práci bratr Masařík Petr, Sladký František, Kristen Kamil, Můller František, Petura Jindřich, Krátký František a další členové. V roce 1946 zakoupil sbor motorovou stříkačku na kterou byly konány sbírky po vesnici a dá se říci, že z každého domu obce bylo na tuto stříkačku přispěno. Podle pokladních údajů stála nemalou částku a to 48 497,20 Kč. Byla posvěcena 5. července 1946 u Křížku panem farářem Brzobohatým. Kmotrou při svěcení byla manželka místního mlynáře paní Karla Vaculíková. Na tuto oslavu byli také pozváni všichni snovídští rodáci.

V padesátých letech už přejmenovaný sbor obnovil do značné míry i kulturní činnost. Během dvou let byly sehrány 3 divadelní hry zásluhou členů bratrů Vrány Antonína a Krátkého Jaroslava. V poválečných letech dostal sbor vyřazené auto Chevrolet CBA-Gers 3 rok výroby 1945. Vozidlo sloužilo též v Brněnských energetických závodech jako montážní vůz. Poté bylo přestavěno na požární vozidlo. Ale bylo značně poruchové a pro nedostatek náhradních dílů bylo dáno do šrotu.

V té době byl sbor na výši i v práci s mládeží, o kterou se svědomitě staral bratr Vrána Antonín. Mladé družstvo se zúčastňovalo okrskových a okresních cvičení a vždy se umísťovalo na předních místech. V této době zastával funkci starosty sboru bratr Růžička Vilém, velitelem byl Masařík Petr a jednatelem Pintera Miroslav. Na těchto členech ležela hlavní tíha sboru.

Po šedesátých letech byla také provedena výstavba požární zbrojnice, na které byly dokončeny poslední práce v roce 1965. Hlavním posláním požárního sboru v těchto letech byla likvidace požárů, kterých bylo nemnoho. Sbor se účastnil likvidací požárů továrny v Koryčanech - a to dvakrát, velkého požáru v UP Bučovicích, likvidace požáru ve mlýně v Nemoticích. V roce 1963 zabránil požáru železničního vagonu bratr Kovář Stanislav a uchránil národní majetek a cenné suroviny. V naší obci ke vzniku většího požáru nedošlo, byly však akce, jako vznícení trámů v komíně asi tři zásahy. Tehdy se začaly provádět preventivní prohlídky komínů a v létě žňové hlídky v objektech zemědělského družstva a u mlátiček. V těchto letech zastával funkci předsedy sboru bratr Pintera Miroslav, velitel Zabloudil Jaromír, jednatel Trenz Jiří a členové Drozd, Kočička, Tomešek, Krátký, Kremz, Sladký, Kovář, Šmak, Růžička Vilém, Můller František, Vrána Antonín. V roce 1964 se Snovídští hasiči zúčastnili oslav 65. výročí založení sboru v Nemoticích a to hned se dvěma družstvy. První družstvo s velitelem Masaříkem Petrem a členy Peturou, Jindřichem, Krátkým Františkem, Růžičkou Vilémem, Růžičkou Josefem a Kovářem Stanislavem byli vybaveni koňskou stříkačkou s kočím Hanákem Janem. Druhé družstvo jelo s motorovou stříkačkou, jako velitel byl bratr Trenz Jiří a členové byli tito: Kočička Vladimír, Hroza Václav, Šlampa Josef, Zabloudil Julius, Havránek Alois, Můller Petr, Šmak Oldřich a Mrázek Jindřich. Funkci velitele sboru zastával Zabloudil Jaromír, který spolehlivě řídil veškeré akce a soutěže. Tato družstva byla také pozvána do Brankovic na oslavy otevření nové Požární zbrojnice.

14.7 1968 pořádal sbor hasičů Snovídky oslavy 65. výročí založení sboru spojené se sjezdem rodáků. Po ukázkách požárních útoků byla pořádána Letní noc na Šuterně. Po této akci bylo rozhodnuto na Šuterně vybudovat kamenný sklep na uskladnění zásob před zábavami, neboť podle jednatelských knih bylo pořádáno průměrně šest zábav ročně. Organizace se též podílela na činnosti divadelní, Letních karnevalů a výletů.

V roce 1967 zakoupil sbor za pomoci JZD a MNV ve Snovídkách starší vůz Tatra 805 a tento byl dán do generální opravy.

V roce 1972 bylo založeno družstvo mladých požárníků. Velitelem družstva byl Kremz Jiří a členy byli Miroslav Sádlík, Ehrlich Jarek, Kremz Zdeněk, Mrázek Jindřich, Pinkava František, Galek Lukáš, Hanák Josef a Krátký Mirek.

Jak tito členové postupně přecházeli do starších družstev, nahrazovali jej žáci Ditrich Zdeněk, Vaněk Luděk, Šmak Pavel, Němec Radek, Liška Josef, Kazimír Milan, Tomek Jaroslav, Tomek Petr, Vala Leoš a další. Zúčastňovali se mnoha soutěží a umisťovali se na prvních místech. Souběžně s nimi také skvěle fungovalo mužstvo mužů pod vedením velitele družstva Vysloužila Jana. Jeho členové byli: Hroza Jiří, Lipenský Jiří, Vašek Olin, Hanák Karel, Kočička Zdeněk, Drozd Jan, Kristen Josef, Bubeníček Bedřich a Zapletal Mirek. Jako náhradníci byli Němec Otto a Hrubý Zdeněk. Velitelem sboru byl Masařík Václav, později ho vystřídal ve funkci Honek Josef a poté Drahomíra Kremzová. Starostou sboru byl v těchto letech Kremz Jaromír.

V těchto letech byl vybudován sklep na Šuterni a bylo započato s výstavbou podia pro muzikanty, ale vlivem MNV Snovídky se tyto práce dostaly do útlumu, neboťˇ obec preferovala areál na koupališti.

V roce 1975 měl sbor 57 mužů, včetně dorostu a 19 žen. Nemalou aktivitou se podílel bratr Jaromír Kremz, který se scházel s mladými hasiči na přístavku ve svém domě, neboťˇna zbrojnici nebyla kamna. Zde se zabývali oblastí sportovní požární ochrany a branné činnosti. V tomto období se hasiči podíleli na likvidaci požáru v lese Nemotínku. V letech 1977 -79 převzal vedoucího mládeže bratr Jan Vysloužil a později bratr Pohaněl Jan. V tomto období byl vybudován pod vedením Jana Pohaněla na Šuterni betonový taneční parket.

V 80sátých letech měl sbor 15ti členný výbor a funkci předsedy stále zastával bratr Kremz Jaromír, jednatelkou byla Kremzová Drahomíra velitel a referent mládeže Pohaněl Jan, referent dorostu byl Vysloužil Jan. Tehdy měl sbor 70členů a to 50 mužů a 20 žen. V roce 1986 byl zvolen nový výbor, předsedkyní se stala sestra Kremzová Drahomíra, která také zastávala funkci v Okresním výboru hasičů. Místopředseda byl bratr Vysložil Jan, velitelem byl Pohaněl Jan. Poněvadž se tento v roce 1988 odstěhoval do Mouchnic, muselo dojít k novým volbám. Jelikož se v této době několik členů odstěhovalo, měl nový výbor toto složení: předseda bratr Stuchlík Milan, místopředsedkyně Kremzová Drahomíra, velitel Jelen Josef a jednatel Stuchlíková Magda. Po úmrtí sestry Kremzové v roce 1988 se organizace pomalu začala rozpadat, byl v roce 1991 zvolen nový výbor v čele s předsedou Kremzou Jaromírem, náměstkem starosty Zabloudilem Josefem -naším nejstarším členem-narozen 1912 - a velitelem Vysloužilem Janem. Tento výbor pracoval do roku 1994. Poté se bratr Kremz Jaromír přestěhoval do Nemotic a starostu SDH převzal Novotný Stanislav, náměstkem se stal Kremz Jaromír, jednatelkou Ditrichová Světlana a velitelem Havel Jarek mladší. Protože sbor v této době čítal pouze 27 členů byl proveden nábor a přibylo 14 mladých členů a 12 žáků. Základna se tak rozrostla na 53 členů. Byly sestaveny družstva žáků, mužů a zásahová jednotka obce. Za přičinění bratrů Němečka Pavla, Havla Jarka ml a Kutila Jiřího se obě mužstva začala zúčastňovat soutěží. Aby družstva mohla jezdit na soutěže, které byly finančně náročné, bylo provedeno několik brigád sběru kovového odpadu a textilu, též byly vysekávány paseky a vysázeny stromky. Na soutěžích hry Plamen v Ivanovicích na Hané, v Rousínově, v Nesovicích a pod se družstvo žáků umisťovalo na prvních třech místech. Na počest 110. výročí založení SDH Nové Hvězdlice se družstvo žáků v požárním útoku z 12ti družstev umístilo na 2. místě. Též na soutěži ve Studnicích dopadli velmi výborně. S mladými hasiči se prováděly výlety, např. čtyřdenní na Kendlově boudě, týdenní soustředění na Ostrožské Nové Vsi, zájezdy do Přibyslavi, Tatry Kopřivnice, Rožnova pod Radhoštěm apod. Zásahová jednotka je zúčastnila zásahu požáru na statku v Nemoticích a v lese Nemotínku. Do roku 2000 byl průměrný počet členů 45, ale po nařízeném zvýšení příspěvků začali členové odcházet. Mladí členové se též podíleli na divadelní činnosti a to pod divadelním kroužkem Tři v Jedné z Nemotic. Sehráli několik divadelních her v Nemoticích a také v Brně na náměstí Svobody.

V roce 1999 jsme se zúčastnili 110 let založení požárního sboru v Nemoticích a naši žáci zde obsadili v soutěži 2. místo. V roce 1999 odstoupil z funkce bratr Novotný a starostou se stal Zabloudil René. Na přelomu roku 2000 zakoupil Obecní úřad Snovídky starší automobil Avia A-30 a původní vozidlo Tatra 805 bylo přenecháno SDH Nemotice. Po dvou letech činnosti byl zvolen nový výbor pod vedením starosty Novotného Stanislava a velitele Zabloudila Radovana. V tomto roce měl sbor 38 členů, ale během roku se 6 členů odstěhovalo. V roce 2003 bylo přibráno několik nových členů a to díky člence sestře Loučkové Jany. Organizace se rozrostla na 50 členů. Zásahová jednotka se zúčastnila zásahu požáru mezi Nemoticemi a Snovídky na Rybníku, kde někdo úmyslně zapálil dvakrát trávu. Na okrskové soutěži se družstvo mužů umístilo na I. místě.

19. a 20. července 2003 oslavilo SDH Snovídky 100 let své činnosti. V sobotu odpoledne byl proveden požární útok na budovu OU Snovídky. V součinnosti se zde předvedly požární sbory Snovídek a nemotic a na závěr zasahovala jednotka z Koryčan. Na areálu Koupaliště poté proběhly ukázky zásahu koňky a Tatry z roku 1930 požárního sboru v Uhřicích. Poté přijel na ukázku profesionální zásahový sbor z Bučovic a předvedl vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Večer proběhla zábava na areálu Koupaliště - hrála krojovaná kapela Podboranka. V neděli dopoledne proběhl na zbrojnici den otevřených dveří a v místním pohostinství byla výstava fotografií z hasičské historie. Odpoledne pak prošel obcí průvod ke kapličce, kde byla věnci uctěna památka všech zesnulých členů SDH. V roce 2004 jsme se rozloučili s naším nejstarším členem bratrem Josefem Zabloudilem, který byl dlouholetým funkcionářem a velitelem okrsku. Dožil se úctyhodných 91 roků. V tomto roce se náš sbor zúčastnil oslav 105 výročí založení požárního sboru v Nemoticích. Nejdříve proběhl slavnostní průvod od točny na nádraží k Sokolovně, kde byla odhalena pamětní deska panu Procházkovi. Byl také posvěcen prapor SDH Nemotice. Poté proběhly ukázkové zásahy okolních sborů na objekt místní školy. V červenci se naše jednotka též zúčastnila oslav 130 let trvání SDH Koryčany. I zde byl nejprve slavnostní průvod ke kapli sv. Floriána, kde byla mše Svatá. Odpoledne pak byl průvod přes Koryčany a poté ukázky hašení požáru od nejstarších dob po současnost.

V dalších letech požární sbor pravidelně pořádal tradiční Ostatky s voděním medvěda, dvakrát ročně sběr starého šrotu, námětová cvičení a dětské dny. V roce 2005 byl výbor složen z těchto členů: velitel Němeček Pavel, zástupce Zabloudil Radovan, technik a kronikář Kremz Jiří st., strojník Masařík Miloš a členové Zajíček Tomáš, Chini Milan, Broniš Miroslav, Novotný Lukáš, Kremz Jiří ml., Havel Jan. V tomto roce také členové sboru popřáli vše nejlepší do dalších let nejstaršímu členovi sboru bratru Masaříkovi Václavovi, který se dožil krásných 80 let.

V roce 2008 oslavil SDH Snovídky 105 let trvání sboru. Oslavy proběhly v polovině července - v sobotu dopoledne byl průvod ke kapličce, kde byl posvěcen prapor SDH Snovídky. Odpoledne pokračovaly oslavy ukázkami útoků požárních družstev z Nesovic, Nemotic, Mouchnic a Koryčan. Večer potom byla zábava na areálu Šuterna, ale kolem desáté hodiny přišla bouře a zábava musela skončit. V neděli dopoledne byla na Obecním úřadě Snovídky výstava historického oblečení a historické techniky ze sbírky bratra Kremzy Jiřího. Též byl den otevřených dveří na Požární zbrojnici. V roce 2009 členové našeho sboru složili zkoušky na odznak Hasič 3. stupně. Také jsme se zúčastnili dvou pohřbů v Koryčanech, kde jim tragicky zemřel nejprve velitel družstva a za dva měsíce i velitel sboru. V témže roce ale Koryčany oslavovaly 135 let založení sboru. Naše zásahová jednotka se také ukázkového cvičení zúčastnila a bratr Kremz Jiří st. Se zde prezentoval se svojí výstavou z hasičské historie. Další oslavy v tomtéž roce proběhly v Nemoticích, a to 110 let od založení sboru. I zde se předvedla naše zásahová jednotka a bratr Kremz se opět presentoval se svojí výstavou. V posledním měsíci roku 2009 zemřel náš nejstarší člen a bývalý velitel bratr Masařík Václav ve věku 84 let.

Rok 2010 byl pro náš sbor přelomový- koncem května došlo k vyhrocení situace mezi starostou obce Jindřichem Voňkou a velitelem zásahové jednotky Pavlem Němečkem. Tento odstoupil z funkce velitele zásahové jednotky, ale protože jsme zde neměli tak dobrého a obětavého velitele, tak odstoupili ze zásahové jednotky obce i všichni členové. 6. června splnilo zkoušky preventista III. Stupně osm členů našeho sboru. Na schůzi 24. 7. pro neshodu se členy výboru podal demisi starosta Stanislav Novotný. Na jeho místo nastoupil Tomáš Zajíček. Po této změně se do našeho sboru začali vracet členové, kteří předtím odešli a byl proveden nábor nových členů. Dnešního dne má sbor 40 členů. 7. a 8. srpna v naší obci proběhly oslavy 650ti let první zmínky obce Snovídky a zároveň sjezdu rodáků. Sbor pořádal ukázkové cvičení okolních sborů a svůj úkol splnil na výtečnou. Na reakci starosty obce Jindřicha Voňky, že těch pár hlasů od hasičů ho ve volbách nerozhází se rozhodl náš člen Miloš Masařík kandidovat na post starosty obce a založil kandidátku HASIČI A SPOL. Ve volbách zvítězil se třemi mandáty, další člen sboru Kremz Jiří st. se dostal do zastupitelstva na kandidátce Nezávislých kandidátů a bylo rozhodnuto. Dne 15. 11. 2010 na volebním zasedání Obecního úřadu byl Masařík Miloš zvolen starostou obce Snovídky, jako místostarosta byl zvolen jednatel a kronikář požárního sboru Kremz Jiří.

Podle zprávy napsané ke 100. výročí založení SDH Snovídky upravil a doplnil kronikář Kremz Jiří 

EMAIL pro Vaše dotazy